.

مدیریت :حمیدرضا مدیری

دفتر مرکزی : 66624673

کارگاه : 65831598

مبردها و محیط زیست

1 - تخریب لایه ازون

2 ایجاد حالت گلخانه ای

پتانسیل تخریب لایه ازون ODP = Ozone Depletion Potential

پتانسیل افزایش حرارت کره زمین GWP = Global Warming Potential

نامگذاری مبردها

1 اولین عدد سمت راست معرف تعداد اتمهای فلور است .

2 دومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتمهای هیدروژن به اضافه یک است .

3 سومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتمهای کربن منهای یک است .

اگر عدد سوم از سمت راست صفر باشد نوشته نمی شود . مبردهای آلی متفرقه با سری 600 مبردهای معدنی با سری 700 مبردهای Azotrope با سری 500 و مبردهای Zeotrope با سری 400 نامگذاری می شوند .

R 1 3 4

F H+1 C-1

فشار و دمای اشباح : فشار نسبی + ا بار = فشار مطلق ( برحسب بار ):(P( g ) + 1 Bar=P(a

فشار نسبی + 14.5 پی اس آی = فشار مطلق ( برحسب پی اس آی ):(P( g ) + 14.5 Psi = P( a

خواص یک مبرد

نقطه انجماد پائین داشته باشد .

ضریب هدایت حرارتی بالا داشته باشد .

هادی الکتریسیته نباشد .

سمی نباشد .

آتش زا نباشد .

با روغن ترکیب شیمیائی نشود .

با روغن مخلوط نشود .

طبقه بندی مبردها

1 هالوکربنها : ( Halocarbons ) دارای اتمهای کلر ، فلور ، بروم و ید مانند R22

2 ایزوتروپ : ( ( Azeotropes مخلوط دو یا چند مبرد که بعد از اختلاط یک ماده واحد را تشکیل می دهند و خواص ماده جدید با هر کدام از مواد تشکیل دهنده آن متفاوت است . درصدهای مواد تشکیل دهنده این مبرد در حالتهای گاز و مایع مساوی است . R 507

 

 

3 زیوتروپ : ) Zeotropes ) مخلوط دو یا چند مبرد که در فشار و دمای معین درصدهای تشکیل دهنده مواد در حالت گاز و مایع برابر نیستند . R407

4 مواد آلی یا هیدروکربونها : ( ( Organicمثل اتان و بوتان و پروپان و ...

5 مواد معدنی : ( Inorganic) مثل آمونیاک و دی اکسید کربن و ...

اگر در تشکیل دهنده مبرد در قسمت مایع و گاز برابر نباشد مبرد جزء گروه Zeotrope است. در نتیجه عمل تبخیر یا تقطیر در دمای ثابتی انجام نمی شود کد نام این مبردها با 400 شروع می شود .

بطور مثال :(R407C=R22(23%) R134(52%)R125(25% در کپسول

طبقه بندی روغنها :

روغنهای معدنی روغنهای مصنوعی

روغنهای مصنوعی جاذب رطوبت هستند .

Carboxylic( organic ) acid + alcohol = …… + water

 

این نوع روغنها در فرایند تولید آب آن گرفته شده به علت همین روغن همیشه تشنه روطوبت بوده وبه محض قرار گرفتن در هوای آزاد شروع به جذب رطوبت کرده ودراین حالت فرایند آن بر عکس شده و تولید الکل و اسید کرده الکل آن تبخیر شده و اسید آن باقی می ماند و در کمپرسورهای که با روغن مصنوعی و گازهای سری 400 کار می کنند ایجاد پوسیدگی شدید در سیستم کرده و تمامی اجزای موتور و سیم پیچ و لوله های مس موجود در سیستم را تخریب می کند . وکیوم در سیستم های که با گازهای سری 400 کار می کنند باید با دقت فراوانی انجام شود و حتما از کیج مخصوص وکیوم که فشار زیر in29 جیوه را نشان می دهد استفاده شود ودر زمانی نسبتن طولانی این عمل انجام شود (حداقل 2.5 تا 3 ساعت در سیستم های کوچک واستاندارد) در مجموع زمانی دقیقی وجود ندارد لذا کیج وکیوم ملاک کار ما خواهد بود .

نکات مهم در مورد مبردهای سری 400 :

 

1 سیستمی که از این نوع مبرد استفاده می کند حتما باید به صورت مایع شارژ شود .

2 در صورت نشت مبرد از سیستم حتما باید کل مبرد باقیمانده در سیستم به نحو ایمنی تخلیه شود و مجددا شارژ مبرد شود .

3 روغنی که همراه این مبردها استفاده می شود اکثرا از نوع مصنوعی است و باید نکات زیر رعایت شود

الف ) روغنهای مصنوعی جاذب شدید رطوبت بوده لذا باید در ظرف آبندی شده ای نگهداری شوند .

ب ) سیستم باید به نحو احسن از هوا تخلیه شود و شارژ ازت گردد. سپس مجددا تحت تخلیه قرار گیرد .

ج ) مراحل ریختن روغن به کمپرسور باید طوری تنظیم گردد که زمان تماس روغن با هوا به حداقل برسد

مبردها و محیط زیست

1 - تخریب لایه ازون

2 ایجاد حالت گلخانه ای

پتانسیل تخریب لایه ازون ODP = Ozone Depletion Potential

پتانسیل افزایش حرارت کره زمین GWP = Global Warming Potential

نامگذاری مبردها

1 اولین عدد سمت راست معرف تعداد اتمهای فلور است .

2 دومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتمهای هیدروژن به اضافه یک است .

3 سومین عدد از سمت راست معرف تعداد اتمهای کربن منهای یک است .

اگر عدد سوم از سمت راست صفر باشد نوشته نمی شود . مبردهای آلی متفرقه با سری 600 مبردهای معدنی با سری 700 مبردهای Azotrope با سری 500 و مبردهای Zeotrope با سری 400 نامگذاری می شوند .

R 1 3 4

F H+1 C-1

فشار و دمای اشباح : فشار نسبی + ا بار = فشار مطلق ( برحسب بار ):(P( g ) + 1 Bar=P(a

فشار نسبی + 14.5 پی اس آی = فشار مطلق ( برحسب پی اس آی ):(P( g ) + 14.5 Psi = P( a

خواص یک مبرد

نقطه انجماد پائین داشته باشد .

ضریب هدایت حرارتی بالا داشته باشد .

هادی الکتریسیته نباشد .

سمی نباشد .

آتش زا نباشد .

با روغن ترکیب شیمیائی نشود .

با روغن مخلوط نشود .

طبقه بندی مبردها

1 هالوکربنها : ( Halocarbons ) دارای اتمهای کلر ، فلور ، بروم و ید مانند R22

2 ایزوتروپ : ( ( Azeotropes مخلوط دو یا چند مبرد که بعد از اختلاط یک ماده واحد را تشکیل می دهند و خواص ماده جدید با هر کدام از مواد تشکیل دهنده آن متفاوت است . درصدهای مواد تشکیل دهنده این مبرد در حالتهای گاز و مایع مساوی است . R 507

 

 

3 زیوتروپ : ) Zeotropes ) مخلوط دو یا چند مبرد که در فشار و دمای معین درصدهای تشکیل دهنده مواد در حالت گاز و مایع برابر نیستند . R407

4 مواد آلی یا هیدروکربونها : ( ( Organicمثل اتان و بوتان و پروپان و ...

5 مواد معدنی : ( Inorganic) مثل آمونیاک و دی اکسید کربن و ...

اگر در تشکیل دهنده مبرد در قسمت مایع و گاز برابر نباشد مبرد جزء گروه Zeotrope است. در نتیجه عمل تبخیر یا تقطیر در دمای ثابتی انجام نمی شود کد نام این مبردها با 400 شروع می شود .

بطور مثال :(R407C=R22(23%) R134(52%)R125(25% در کپسول

طبقه بندی روغنها :

روغنهای معدنی روغنهای مصنوعی

روغنهای مصنوعی جاذب رطوبت هستند .

Carboxylic( organic ) acid + alcohol = …… + water

 

این نوع روغنها در فرایند تولید آب آن گرفته شده به علت همین روغن همیشه تشنه روطوبت بوده وبه محض قرار گرفتن در هوای آزاد شروع به جذب رطوبت کرده ودراین حالت فرایند آن بر عکس شده و تولید الکل و اسید کرده الکل آن تبخیر شده و اسید آن باقی می ماند و در کمپرسورهای که با روغن مصنوعی و گازهای سری 400 کار می کنند ایجاد پوسیدگی شدید در سیستم کرده و تمامی اجزای موتور و سیم پیچ و لوله های مس موجود در سیستم را تخریب می کند . وکیوم در سیستم های که با گازهای سری 400 کار می کنند باید با دقت فراوانی انجام شود و حتما از کیج مخصوص وکیوم که فشار زیر in29 جیوه را نشان می دهد استفاده شود ودر زمانی نسبتن طولانی این عمل انجام شود (حداقل 2.5 تا 3 ساعت در سیستم های کوچک واستاندارد) در مجموع زمانی دقیقی وجود ندارد لذا کیج وکیوم ملاک کار ما خواهد بود .

نکات مهم در مورد مبردهای سری 400 :

 

1 سیستمی که از این نوع مبرد استفاده می کند حتما باید به صورت مایع شارژ شود .

2 در صورت نشت مبرد از سیستم حتما باید کل مبرد باقیمانده در سیستم به نحو ایمنی تخلیه شود و مجددا شارژ مبرد شود .

3 روغنی که همراه این مبردها استفاده می شود اکثرا از نوع مصنوعی است و باید نکات زیر رعایت شود

الف ) روغنهای مصنوعی جاذب شدید رطوبت بوده لذا باید در ظرف آبندی شده ای نگهداری شوند .

ب ) سیستم باید به نحو احسن از هوا تخلیه شود و شارژ ازت گردد. سپس مجددا تحت تخلیه قرار گیرد .

ج ) مراحل ریختن روغن به کمپرسور باید طوری تنظیم گردد که زمان تماس روغن با هوا به حداقل برسد

 

نشانی

 مدیریت :حمیدرضا مدیری

 

دفتر مرکزی : 66624673

 

کارگاه : 65831598

 

نشانی :تهران – 45 متری فتح – خیابان طالقانی – پلاک 109

 

نقشه

11درباره ناب آهن

ناب آهن در تاریخ ، ۱۳۹۱/۲/۲۵ فعالیت خود را در زمینه توسعه و ارائه خدمات در زمینه مبل به طور رسمی آغاز نمود.سیستم

خدمات عبارتند از :

  • تیرآهن
  • میلگرد
  • نبشی

11راه های تماس با شرکت

تهویه راسان

مدیریت :حمیدرضا مدیری

دفتر مرکزی : 66624673

کارگاه : 65831598

نشانی :تهران – 45 متری فتح – خیابان طالقانی – پلاک 109

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری